سیکلون و مولتی سیکلون

این وسیله ها هوا را بصورت مارپیچی هدایت کرده و نیروی گریز از مرکز در هوا ایجاد می نمایند، ذرات آلاینده بعلت سنگین تر بودن از هوا در جریان گریز از مرکز به سمت بیرون از مرکز مارپیچ ایجاد شده حرکت کرده و با جداره سیکلون تماس پیدا کرده و بسمت پایین جریان سقوط می کنند. سیکلون از دسته صافیها بوده و بعلت سهولت در ساخت ونگهداری کاربرد های زیادی در سیستم های تصفیه هوا دارند. سیکلون از نظر اندازه به سه دسته تقسیم می شوند . 

۱-سیکلون های کوچک 
۲سیکلون های متوسط 
۳.سیکلون های بزرگ 

اما از نظر کارایی به دو دسته : 
۱.با کارایی کم
۲. با کارایی زیاد 

سرعت هوا در سیکلون های با کارایی کم در حدود 3150- 3937 fpm و افت فشار ایجاد شده از آنها در حدود 0.75- 1.5 inWg خواهد بود .سرعت هوا در سیکلون های با کارایی زیاد در حدود 3938-4724 fpm و افت فشار ایجاد شده از آنها در حدود 3-6 inWg خواهد بود .سیکلون با کارایی کم می تواند ذرات ۵۵ الی ۲۴۰ میکرونی را با راندمان ۹۰-۹۹ درصد جمع آوری کند .در سیکلون با کارایی بالا نیز ذراتی در بازه ۱۵-۳۵ میکرون را می توانند با راندمانی همچون سیکلون های با کارایی کم جمع آوری کنند.
درسیکلون ها دو نیروی گریز از مرکز و اصطکاک، به آلاینده وارد شده و این وسیله به طریقی طراحی گردد که نیروی گریز از مرکز در آن از نیروی اصطکاک بیشتر باشد تا ذرات بتوانند در انتهای تحتانی این وسیله ته نشین شوند . این وسیله فقط برای آلاینده های جامد طراحی می شود .

مولتی سیکلون یا سیکلون چندگانه

این مجموعه متشکل شده از چند سیکلون که در یک محفظه قرار گرفته ورودی های سیکلون ها به یکدیگر و خروجی های آنها نیز به یکدیگر متصل می باشد و در نتیجه سیکلون ها موازی هستند . سیکلون چندگانه حداقل دارای چهار سیکلون باید باشد و می تواند تعداد بیشتری سیکلون در این محفظه قرار بگیرد ولی در هر حال باید بصورت مربع قرار بگیرند .